කථික, කවි සහ කියවීමේ තරඟ

දහම් පාසලේ දරුවන්ගේ සිංහල භාෂාව නිවැරදිව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව, කියවීමේ හා ලිවීමේ හැකියාව, කථන හැකියාව ආදී කුසලතාවයන් වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ඩුබායි දහම් පාසල විසින් විශේෂ තරඟ මාලාවක්, 2017-2018 අධ්‍යයන වසරේ සිට ආරම්භ කිරීමට සුදානම් කර ඇත.
මෙම තරඟ මාලාවේ පළමු පියවර වශයෙන් පහත සඳහන් තරඟ සඳහා අයදුම්පත්‍ර කැඳවීම දැන් සිදු කරනු ලැබේ. මෙම වැඩසටහන් සඳහා ඔබගේ දරුවා සහභාගී කරවන්නේ නම් පහත සඳහන් (අදාළ) දිගුව (Link) මගින් ඔබගේ දරුවන්ගේ අයදුම් පත්‍ර, 2018 ජනවාරි 19 වැනිදා, සිකුරාදා පස්වරු 6.00ට පෙර සම්පුර්ණ කරන මෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

පැවැත්වෙන තරඟ;

කියවන ලද පොත් ලැයිස්තුව පිරවීමේ ලේඛනය මෙතනින් ලබාගන්න