සිංහල කියවීමේ දක්‍ෂතාඅගැයීම 2019- 2020 – උපදෙස් සහ අයදුම්පත