2018 සිංහල අත් අකුරු තරඟය – සහතික ප්‍රධානය චායාරූප බලන්න

2018 වසරේ අත් අකුරු තරඟයේ ලස්සනට සහ නිවැරදිව සිංහල අත් අකුරු ලියු දරු දැරියන්හට පසුගියදා සහතික ප්‍රධානය කරන ලදී. එම අවස්ථාවෙදී ලබාගත් චායාරූප බලන්න මෙතැනින්.