සිංහල අත් අකුරු තරඟය – ප්‍රතිපල

අප දු දරුවන්ගේ සිංහල අත් අකුරු නිවැරදිව සහ ලස්සනට ලිවීමට පුහුණු කිරීමේ අදහසින් පැවැත්වූ අත් අකුරු තරඟයේ ප්‍රතිපල බලන්න මෙතනින්