ශිෂ්‍ය හැඳුනුම් පත (ID)

2018 ජනවාරි මස සිට සියලුම දරුවන් හට දහම් පාසලට පැමිණීමේදී 2018 වසර සඳහා නිකුත් කරන හැඳුනුම් පත අවශ්‍ය බව අවධාරණය කරමු. ඔබගේ දරුවාගේ චායාරුපය අප වෙත එවා නොමැතිනම් කරුණාකර හැකි ඉක්මනින් දකුණු පස ඇති ප්‍රවේශයෙන් චායාරුපය  අප වෙත එවන මෙන් කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු.