ශ්‍රී ලංකාවේ 71වන නිදහස් දිනය සැමරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ 71වන නිදහස් දිනය සැමරීම සඳහා ඩුබායි දහම් පාසල, ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය සහ ඩුබායිහි ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව සමග සංවිධානය කර ඉදිරිපත් කරන “ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් දිනය – 2019”, 2019 පෙබරවාරි 08 වැනිදා, සිකුරාදා ඩුබායිහි ලතිඵා ක්‍රීඩාන්ගනයෙදී පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු. වැඩි විස්තර බලාපොරොත්තු වන්න.