වෙසක් මංගල්‍යය 2018 – භක්ති ගීත

ඩුබායි දහම් පාසල, ඩුබායිහි ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජාව සමග සංවිධානය කර ඉදිරිපත් කරන 2018 වසරේ “වෙසක් මංගල්‍යය” මැයි මස 4 වැනිදා සිකුරාදා සවස 4.30 සිට ලතීඵා රෝහල් ක්‍රීඩාංගනයේ දී පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු. උත්සවයේ විස්තර බලාපොරොත්තු වන්න. දහම් පාසලේ දරුවන් විසින් ගායනා කරන භක්ති ගීත ලබාගන්න මෙතනින්

වෙසක් උත්සවය 2018 – භක්ති ගීත
1 වසර වචන ගීතය වාදනය
2 වසර වචන ගීතය වාදනය
3 වසර වචන ගීතය වාදනය
4-7 වසර වචන ගීතය වාදනය