වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන ඩුබායි දහම් පාසලේ “ළමා සීල සමාදාන පිංකම”

2019 මැයි මස 10 වැනිදා, සිකුරාදා දහම් පාසල් ශාලාවේදී පැවැත්වෙන බව ඉතා කරුණාවෙන් දුම් දෙමු. මෙම පිංකම පිලිබඳ වැඩි විස්තර බලාපොරොත්තු වන්න.