බුද්ධ වන්දනාව සහ පන්ති පටන්ගැනීම කාර්යක්ෂමව කිරීමට, පන්ති වල මේස සහ බංකු සකස් කර ගැනීම

දහම් පාසලේ 2019-2020 අධ්‍යයන වසරේ බුද්ධ වන්දනාව සහ පන්ති පටන්ගැනීම කාර්යක්ෂමව කිරීමට, පන්ති වල මේස සහ බංකු සකස් කර ගැනීමට දෙමාපියන්ගේ සහයෝගය අවශ්‍යව ඇත.

පහත සඳහන් කාල සටහන අනුව අදාළ පන්තිවල දරුවන්ගේ දෙමාපියන් හට දන්වා ඇති දිනයන්හිදී දහම් පාසලට පැමිණ බුද්ධ වන්දනාවට කටයුතු පිළියෙළ කොට, ඒ සඳහා සහභාගී වී, ඔබගේ දරුවන් රැගෙන යාමට පෙර පන්ති වල මේස සහ බංකු සකස් කර දෙන මෙන් ඉතා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමු. මේ සඳහා ඔබගෙන් ලැබෙන සහයෝගය අප ස්තුතිවන්ත වෙමු. පන්තියේ සියලුම දරුවන්ගේ දෙමාපියන් පැමිණියහොත් මෙම කාර්යය නිම කිරීමට විනාඩි 10 කට වඩා අඩු කාලයක් අවශ්‍ය වනු ඇත.

පහත සඳහන් දින සහ වේලාවන් අනුව නියමිත පන්තිවල දු දරුවන්ගේ දෙමාපියන් නියමිත වෙලාවට පැමිණ අපට සහයෝගය දක්වන මෙන් ඉතා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

ඔබට වෙන්කර ඇති දිනය දැන්වීම සඳහා අදාළ දිනයට දින කිහිපයකට පෙර email පණිවිඩයක් මගින් දැනුම් දෙනු ඇත.
සැ.යු.: දරුවන්ගේ පහසුව සඳහා ඔබගේ දායකත්වය අවසන් වනතෙන් දරුවන් තම පන්තියේ නැවතී සිටිනු ඇත. ඔබට පැමිණීමට අපහසු නම් දරුවා පාසලෙන් පිටතට එවීම සඳහා කරුණාකර අපට දන්වා එවන්න.

Buddha Vandanava and Arrangement of Desks and Benches-Nov 2019