පල්ලි පරිශ්‍රය තුළ වාහන නැවත්වීම සම්බන්ධයෙනි

සිකුරාදා දිනයන්හි දහම් පාසලට පැමිණෙන ඔබ කිසිදු අවස්ථාවක ඔබගේ වාහනනය කොන්සල් ජනරාල් කාර්‍යාලය පසුපස පිහිටා ඇති පල්ලියට අයත් රථගාලේ නැවත්වීමට කටයුතු නොකරන ලෙස ඉතා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

එම රථගාල පල්ලියට පැමිණෙන බැතිමතුන්ට වෙන්කොට ඇති බව ඔබ සැම දන්නා කරුණකි. එම රථගාලේ පිටස්තර වාහන නැවත්වීම සම්බන්ධයෙන් පල්ලියේ බලධාරීන්ගේ අවධානය දැනටමත් යොමුවී ඇති අතර, ඔවුන් ඒ සම්බන්ධයෙන් යම් ක්‍රියාමාර්ගයන් ගෙන ඇත.

මෙම තත්වය යටතේ දහම් පාසලට පැමිණෙන වාහන එම රථගාලේ නැවත්වීම දහම් පාසල පවත්වාගෙන යාමට තර්ජනයක් විය හැකි බව අවධාරණය කර සිටිමු.

මේ සම්බන්ධයෙන් දෙමව්පියන් වශයෙන් ඔබ සම්පූර්ණ වගකීමෙන් කටයුතු කරණු ඇතැයි අපේක්‍ෂා කරමු.