පද්‍ය ගායනා කුසලතා අගැයීම 2019 දෙසැම්බර්

දහම් පාසලේ දරුවන්ගේ සිංහල භාෂාව නිවැරදිව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ඩුබායි දහම් පාසල විසින් පද්‍ය ගායනා අගැයීමක් 2017-2018 අධ්‍යයන වසරේ සිට ආරම්භ වූ බව ඔබ හොඳින් දන්නා කරුණකි.

ඒ අනුව මෙම අධ්‍යයන වසර සඳහා වූ අයදුම්පත්‍ර කැඳවීම දැන් සිදු කරනු ලැබේ. මෙම වැඩසටහන සඳහා ඔබගේ දරුවා සහභාගී කරවන්නේ නම් පහත අයදුම්පත්‍රය සම්පූර්ණ කර, 2019 දෙසැම්බර් 10 වැනිදා, රාත්‍රී 12.00ට පෙර අප වෙත ලැබෙන්නට සලස්වන මෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

wd