දැන්වීම් පුවරුව 2017 – 2018

2017 – 2018 වැඩසටහන්
1718-001 03-09-2017 2017-2018 අධ්‍යයන වසරේ ආරම්භය
1718-002 25-10-2017 වාහන නැවැත්වීම, දරුවන් දහම් පාසලට කැඳවාගෙන ඒම සහ කැඳවාගෙන යාම – කොන්දේසි කඩකිරීම
1718-003 27-10-2017 දෙමාපිය- ගුරු හමුව
1718-004 03-11-2017 වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම
1718-006 17-11-2017 දහම් පාසලේ නිවාඩු දිනය – 2017 දෙසැම්බර් 01 සිකුරාදා
1718-007 21-11-2017 ඔබගේ දරුවන් දහම් පාසලට පැමිණෙන විට සීතලට අඳින ඇඳුම් ඇඳීම අවශ්‍ය වනු ඇත.
2016 – 2017 වැඩසටහන්
1617-001 16-09-2016 නවක සිසු සිසුවියන්ගේ දෙමාපිය හමුව
1617-002 18-09-2016 2015-2016 වසරේ ආරම්භය
1617-003 20-09-2016 2016 සැප්තැම්බර් 23 සහ 30 දින දහම් පාසල පැවැත්වෙන වේලාවන්
1617-004 21-09-2016 දහම් පාසලට දරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමට දිනපතා පාසලෙන් අවශ්‍ය ලිපිය / සහතිකය
1617-005 02-10-2016 2 සහ 3 වසර පන්ති වලට සමත් වන දරුවන් හට පොත් ලබා දීම
1617-006 18-10-2016 දහම් පාසලේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම
1617-007 21-10-2016 දහම් පාසලේ නිවාඩු දිනය
1617-008 21-10-2016 ළමා චිත්‍ර තරඟය 2017
1617-009 24-10-2016 සීතල කාලය ලඟාවෙමින් පවතින නිසා සීතලට අඳින ඇඳුම් ඇඳීම අවශ්‍ය වනු ඇත
1617-010 04-10-2016 වාර්ෂික පිරිත් පිංකම – 2016
1617-011 04-10-2016 පන්ති පැවැත්වෙන වේලාවන්
1617-012 09-10-2016 වාර්ෂික පිරිත් පිංකම – 2016
1617-013 25-11-2016 දහම් පාසලේ නිවාඩු දිනය – 2016 දෙසැම්බර් 02 සිකුරාදා
1617-014 25-11-2016 පණිවිඩ, නිවේදන සහ දැනුම්දීම් – විද්‍යුත් තැපෑලෙන්
1617-015 04-12-2016 ඔබගේ දරුවාගේ පන්තියේ මේස සහ බංකු සකස්කර ගැනීමට සහයෝගය දෙන්න
1617-016 02-12-2016 සර්ව රාත්‍රික පිරිත් පිංකම – 2016
1617-017 11-12-2016 ගුරු දෙමාපිය හමුව
1617-018 04-12-2016 2016 දෙසැම්බර 30 වැනිදා දහම් පාසලේ නිවාඩු
1617-021 23-12-2016 වසර අවසාන පිරිත් පිිංකම 2016.12.31
1617-022 25-12-2016 විශේෂ දැන්වීමක්
1617-023 10-01-2017 තාවකාලිකව නවත්වන ලද දහම් පාසැල් අධ්‍යයන කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම
1617-024 11-01-2017 විශේෂ රැස්වීම – තාවකාලිකව නවත්වන ලද දහම් පාසැල් අධ්‍යයන කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම
1617-025 13-01-2017 දහම් පාසැල් අධ්‍යයන කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම – 2017 ජනවාරි 13 දා රැසවීම
1617-026 18-01-2017 විශේෂ රැස්වීම – තාවකාලිකව නවත්වන ලද දහම් පාසැල් අධ්‍යයන කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම
1617-027 18-01-2017 දහම් පාසැල් අධ්‍යයන කටයුතු 2017 ජනවාරි 20 වැනිදා නැවත ආරම්භ කිරීම
1617-028 20-01-2017 විශේෂ ස්තුතියක්
1617-029 28-01-2017 තාවකාලිකව නවත්වන ලද දහම් පාසැල් අධ්‍යයන කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම
1617-030 15-01-2017 නිදහස් උළෙල – ජාතික ගීය ගැයීම සඳහා සහභාගී වන 1. 2 සහ 3 පන්ති වල දරුවන්
1617-031 04-02-2017 නිදහස් උළෙල – ජාතික ගීය ගැයීම සඳහා සහභාගී වන 1. 2 සහ 3 පන්ති වල දරුවන්
1617-032 07-02-2017 ළමා චිත්‍ර තරඟය-2017
1617-033 12-02-2017 ශ්‍රී ලංකාවේ 69 වැනි නිදහස් උළෙල – චායාරුප
1617-034 27-02-2017 දහම් පාසලේ නඩත්තු කටයුතු සහ අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා ඔබගේ සහයෝගය
1617-035 01-03-2017 සිඟිති අලුත් අවුරුදු උත්සවය 2017 – සමාරම්භක හමුවීම
1617-037 03-03-2017 තුන් සුත්‍රය කට පාඩම් දීමේ තරඟය
1617-038 09-03-2017 කණ්ඩායම් චායාරුප – 2016-2017 වසර
1617-039 09-03-2017 දෙමාපිය- ගුරු හමුව
1617-040 10-03-2017 සිංහල අත් අකුරු තරඟය
1617-041 10-03-2017 ඉදිරි සති කිහිපය තුල දහම් පාසලේ පැවැත්වෙන වැඩ සටහන්
1617-042 10-03-2017 වෙසක් උත්සවය 2017 භක්ති ගීත ගායනය – 1, 2 සහ 3 වසර දරු දැරියන්ගේ සහභාගීත්වය
1617-043 12-03-2017 සිඟිති අලුත් අවුරුදු උළෙල – 2017
1617-044 17-03-2017 අලුත් අවුරුදු මංගල්‍යය – නාට්‍යය සහ නර්ථන සඳහා පුහුණුවීම්
1617-045 24-03-2017 දහම් පාසලේ 16 වැනි සංවත්සර උත්සවය – 1 වසර දරුවන් නර්ථන සඳහා
1617-046 27-03-2017 හොඳම චිත්‍ර අඳින ලද දරුවන්ගේ නම් – ළමා චිත්‍ර තරඟය 2017
1617-049 09-04-2017 සිඟිති අලුත් අවුරුදු උළෙල 2017 – චායාරූප
1617-050 10-04-2017 2017 වෙසක් පෙරහැර ඩුබායි – (ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2561 ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව වර්ෂ 2606)
1617-051 13-04-2017 අත් අකුරු තරඟය – 2017
1617-052 13-04-2017 පිරිත් කටපාඩම් දීම – 2017
1617-053 17-04-2017 දහම් පාසලේ 16 වැනි සංවත්සරය සැමරීම
1617-054 17-04-2017 දහම් පාසලේ 7 වසරක් නොකඩවා අධ්‍යාපනය ලැබීම
1617-056 23-04-2017 දහම් පාසලේ 16 වැනි සංවත්සරය සැමරීම – චායාරුප බලන්න
1617-057 01-05-2017 වෙසක් ළමා සිල් පිංකම – 2017
1617-058 01-05-2017 2016-2017 අධ්‍යයන වසරේ දරුවන්ගේ පැමිණීම
1617-059 01-05-2017 වෙසක් උත්සවය – 2017
1617-060 01-05-2017 2017 වෙසක් පෙරහැර ඩුබායි
1617-061 03-05-2017 වෙසක් උත්සවය 2017 – භක්ති ගීත ගායනය 1, 2 සහ 3 වසර දරු දැරියන්
1617-062 08-05-2017 වෙසක් උත්සවය ඩුබායි 2017 – චයාරුප බලන්න
1617-063 13-05-2017 වෙසක් ළමා සිල් පිංකම 2017 – චායාරුප
1617-064 27-05-2017 ගංවතුර ආධාර