දැන්වීම් පුවරුව 2017 – 2018

2017 – 2018 වැඩසටහන්
1718-001 03-09-2017 2017-2018 අධ්‍යයන වසරේ ආරම්භය
1718-002 25-10-2017 වාහන නැවැත්වීම, දරුවන් දහම් පාසලට කැඳවාගෙන ඒම සහ කැඳවාගෙන යාම – කොන්දේසි කඩකිරීම
1718-003 27-10-2017 දෙමාපිය- ගුරු හමුව
1718-004 03-11-2017 වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම
1718-006 17-11-2017 දහම් පාසලේ නිවාඩු දිනය – 2017 දෙසැම්බර් 01 සිකුරාදා
1718-007 21-11-2017 ඔබගේ දරුවන් දහම් පාසලට පැමිණෙන විට සීතලට අඳින ඇඳුම් ඇඳීම අවශ්‍ය වනු ඇත.
1718-008 28-10-2017 ළමා චිත්‍ර තරඟය 2018
1718-009 28-11-2017 තුන් සුත්‍රය කට පාඩම් දීමේ තරඟය 2018
1718-010 28-11-2017 තුන් සුත්‍රය කට පාඩම් දීමේ තරඟය 2018
1718-011 21-11-2017 තුන් සූත්‍රය කටපාඩම් දීම 2018
1718-012 22-12-2017 නිදහස් දින සැමරුම් උත්සවය- ශ්‍රී ලංකා දිනය 2018
1718-013 22-12-2017 නිදහස් දින සැමරුම් උත්සවය, 2018
1718-014 24-12-2017 ළමා චිත්‍ර තරඟය 2018 – සහභාගී වීම
1718-015 27-12-2017 ළමා චිත්‍ර තරඟය-2018 – විශේෂ නිවේදනය
1718-016 31-12-2017 නිදහස් දින සැමරුම් උත්සවය – 2018
1718-017 04-01-2018 දෙමව්පිය කමිටුව සහ දෙමව්පිය රැස්වීම
1718-018 31-12-2017 සිංහල භාෂා තරඟ මාලාව
1718-019 27-12-2017 චිත්‍ර තරඟය 2018 – හොඳම චිත්‍ර බලන්න
1718-020 02-02-2017 ශ්‍රී ලංකා දිනය – 2018
1718-021 07-02-2017 “ශ්‍රී ලංකා දිනය 2018” – දහම් පාසලේ දරුවන්ගේ සහභාගිත්වය
1718-022 03-02-2017 අතිපුජ්‍ය මහාචාර්ය බෙල්ලන්විල විමලරතන ස්වාමීන් වහන්සේ
1718-023 10-02-2017 ශ්‍රී ලංකා දිනය 2018
1718-024 17-02-2017 සමුහ චායාරුප – 2017-2018 වසර
1718-025 19-02-2018 ඉදිරි වැඩසටහන්
1718-026 19-02-2018 දහම් පාසලේ 17 වන සංවත්සර උත්සවය – සමරු කලාපය
1718-027 21-02-2018 2018 සිංහල භාෂාව කියවීමේ තරඟය
1718-028 27-02-2018 සිඟිති අලුත් අවුරුදු උත්සවය 2018 – සමාරම්භක හමුවීම
1718-029 28-02-2018 ශ්‍රී ලිංකා දනය – 2018 (චායාරූප)
1718-030 17-03-2018 සිංහල අත් අකුරු තරඟය
1718-031 23-03-2018 17 වන සංවත්සර උත්සවය – මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන සඳහා අනුග්‍රහය
1718-033 29-02-2018 සිඟිති අලුත් අවුරුදු උත්සවය 2018
1718-035 01-04-2018 2018 වෙසක් පෙරහැර ඩුබායි
1718-036 02-04-2018 17 වන සංවත්සර උත්සවය: දෙමාපියන්ගේ සහ දරු දැරියන්ගේ නිර්මාණ
1718-037 07-04-2018 2018 අප්‍රේල් 13 වැනිදා, සිකුරාදා දිනය, අලුත් අවුරුද්ද නිසා දහම් පාසලේ නිවාඩු දිනයක්
1718-039A 07-05-2018 ළමා සිල් පිංකම 2018
1718-040 01-05-2018 වෙසක් උත්සවය 2018 – වෙසක් කූඩු ප්‍රදර්ශනය
1718-041 02-05-2018 භක්ති ගීත ගායනය සඳහා පෙර පුහුණුව
1718-042 02-05-2018 වෙසක් උත්සවයේ වැඩ කටයුතු සංවිධානය
1718-043 21-05-2018 2017-2018 අධ්‍යයන වසරේ අවසානය නව අධ්‍යයන වසරේ ආරම්භය