දැන්වීම් පුවරුව 2019-2020

2019 – 2020 වසරේ දැන්වීම්
1920-001 03-08-2019 1920-001-New Admissions for 2019-2020-web
1920-002 03-08-2019 1920-002-New Admissions for 2019-2020-Mail
1920-003 06-08-2019 18 වන සංවස්තර සමරු කලාපය – 2019
1920-004 25-09-2019 වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම 2019 – 2020
1920-005 29-09-2019 ළමා චිත්‍ර කුසලතා අගැයීම-2019-2020 – විශේෂ නිවේදනය
1920-006 29-09-2019 ඔබගේ දරුවා දහම් පාසලට නොපැමිණීම දැනුම්දීම සම්බන්ධයෙනි
1920-007 03-10-2019 නව අධ්‍යන වසරේ 2 සහ 3 වසර සමත් දරුවන් හට පොත් ලබා දීම
1920-008 09-10-2019 පන්ති වල මේස සහ බංකු සකස් කර ගැනීම
1920-009 11-10-2019 ඔබගේ දරුවා දහම් පාසලට නොපැමිණීම දැනුම් දීම සම්බන්ධයෙනි
1920-010 20-10-2019 නව ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් කෙරෙන දැණුම් දීමයි
1920-011 21-10-2019 ළමා චිත්‍ර කුසලතා අගැයීම -2019-2020 – විශේෂ නිවේදනය- මාතෘකා
1920-012 28-10-2019 පුන්යානුමොදනාවයි
1920-013 28-10-2019 ළමා චිත්‍ර තරඟය – 2019 නොවැම්බර් 2 – විශේෂ නිවේදනය
1920-014 30-10-2019 දෙමව්පිය ගුරු හමුව – 2019 දෙසැම්බර් 13 වැනිදා
1920-017 10-11-2019 දහම් පාසලේ නිවාඩු දිනය – 2019 නොවැම්බර් 29 සිකුරාදා