දැන්වීම් පුවරුව 2018-2019

2018 – 2019 වැඩසටහන්
1819-001 26-07-2018 නවක සිසුන් ඇතුලත් කිරීම 2018-2019
1819-002 9-02-2018 නව වසර ආරම්භ කිරීම – දෙමාපිය රැස්වීම
1819-003 25-09-2018 වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම
1819-004 10-01-2018 නව වසර සඳහා කාල සටහන
1819-005 10-01-2018 චිත්‍ර තරඟය 2019
1819-006 10-08-2018 වසර 2 සහ 3 සඳහා නියමිත පොත්
1819-007 10-08-2018 නව පාසල් කාල සටහන
1819-008 10-10-2018 නවක දරු දැරියන්ගේ දෙමාපියන්ගේ රැස්වීම
1819-009 19-10-2018 දහම් පාසලේ හැඳුනුම් පත
1819-010 26-10-2018 නොපැමිණීමේ නිවේදනය
1819-011 27-10-2018 වාහන නැවැත්විය නොහැකි මාර්ග
1819-012 27-10-2018 ගුරු දෙගුර හමුව 2018-2019
1819-013 24-11-2018 චිත්‍ර තරඟය – සහභාගිත්වය
1819-014 29-11-2018 වාහන ගාල් කල නොහැකි ප්‍රදේශ – පල්ලිය ප්‍රදේශය
1819-015 31-10-2018 චිත්‍ර තරඟයට සහභාගී නොවීම
1819-016 31-10-2018 ච්ත්‍ර තරඟය – 2018 – සහභාගී නොවූ අයදුම් කරුවන්
1819-017 28-10-2018 දක්ෂතා ඇගයීම්
1819-018 04-11-2018 සාර්ජා පොත් ප්‍රදර්ශනය
1819-019 23-11-2018 දහම් පාසල නිවාඩු – නොවැම්බර් 30
1819-020 02-12-2018 චිත්‍ර තරඟය – 2018 නොවැම්බර් – හොඳම චිත්‍ර
1819-021 12-03-2018 සීත කාලයට ඇඳුම්
1819-022 12-11-2018 කථික කුසලතා ඇගයීම්
1819-023 22-12-2018 නිදහස් දින උත්සවය – නැටුම් අංගයන්
1819-024 04-01-2018 සමුහ චායාරුප – 2018-2019
1819-025 05-01-2018 නිදහස් දින උත්සවය – සහභාගී වීම
1819-026 18-01-2019 WhatsApp භාවිතය
1819-027 22-01-2019 ප්‍රමාදවී පැමිණීම
1819-028 29-01-2019 දුර්වල පැමිණීම්
1819-029 30-01-2019 ගුරු උපහාර හමුව
1819-030 31-01-2019 නිදහස් උත්සවය – සම්බන්ධීකරණය
1819-031 31-01-2019 කොන්සල් ජෙනරාල් තුමාගේ ආරාධනය
1819-032 02-02-2019 දහම් පාසලේ නිවාඩු – නිදහස් දිනය
1819-033 02-02-2019 නිදහස් දිනය – ජාතික ගීය ගායනය
1819-033a 04-02-2019 නිදහස් දිනය – ජාතික ගීය ගායනය
1819-034 02-04-2019 කවි ගායනා කුසලතා – ප්‍රතිපල
1819-035 02-06-2019 නිදහස් දිනය – පහුණු වීම් සහ පෙර පුහුණුව
1819-036 02-06-2019 නිදහස් දිනය – පහුණු වීම් සහ පෙර පුහුණුව
1819-037 26-02-2019 වාහන ගාල් කල නොහැකි ප්‍රදේශ
1819-038 03-08-2019 කියවීමේ කුසලතා ඇගයීම
1819-039 03-08-2019 18 වන සංවත්සරය – සමරු කලාපය
1819-040 03-09-2019 සිඟිති අලුත් අවුරුදු උත්සවය
1819-041 15-03-2019 සිංහල අත් අකුරු කුසලතා
1819-042 17-03-2019 සිංහල අත් අකුරු කුසලතා – 1 වසර
1819-043 26-03-2019 පොත් කියවීමේ කුසලතා ඇගයීම
1819-044 26-03-2019 සිඟිති අලුත් අවුරුදු උත්සවය – නැවත මතක් කිරීම 5
1819-045 31-03-2019 නව අධ්‍යාපන වසර – විශේෂාංග
1819-046 04-03-2019 සිඟිති අලුත් අවුරුදු උත්සවය – 2019
1819-047 04-03-2019 සිංහල අත් අකුරු කුසලතා – ප්‍රතිපල
1819-048 04-06-2019 වෙසක් උත්සවය – දරු දැරියන්ගේ සහභාගිත්වය
1819-049 04-09-2019 වෙසක් උත්සවය – භක්ති ගීත
1819-050 09-04-2019 අලුත් අවුරුදු උත්සවය – දෙමාපියන්ට උපදෙස්
1819-050a 09-04-2019 අලුත් අවුරුදු උත්සවය – දෙමාපියන්ට උපදෙස්
1819-051 13-04-2019 18 වන සංවත්සරය
1819-052 15-04-2019 වෙසක් පෙරහැර – දරු දැරියන්ගේ සහභාගිත්වය
1819-053 15-04-2019 18 වන සංවත්සරය – සවස් වරුව නිවාඩු
1819-054 05-03-2019 ගිම්හාන නිවාඩුව