දැන්වීම් පුවරුව 2017 – 2018

2017 – 2018 වැඩසටහන්
1718-001 03-09-2017 නව වසර ආරම්භ කිරීම -2017-2018
1718-002 14-10-2017 වාහන නැවැත්වීමේ කොන්දේසි කඩ කිරීම
1718-003 25-10-2017 ගුරු දෙගුරු හමුව 2017 -2018
1718-004 03-11-2017 වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම
1718-005 17-11-2017 දෙමාපියන්ගේ ආධාර – 2017-2018
1718-006 17-11-2017 දහම් පාසලේ නිවාඩු – දෙසැම්බර් 01
1718-007 21-10-2017 සීත කාලයට ඇඳුම්
1718-008 2017-10-28 චිත්‍ර කුසලතා අගැයීම් – 2018
1718-009 28-11-2017 පිරිත් සුත්‍ර කටපාඩම් දීම
1718-010 28-11-2017 පිරිත් සුත්‍ර කටපාඩම් දීම
1718-011 08-12-2017 නොපැමිණීමේ දැනුම් දීම
1718-012 22-12-2017 නිදහස් පා ගමන – දැන්වීම
1718-013 22-12-2017 නිදහස් දින පා ගමන
1718-014 24-11-2017 චිත්‍ර කුසලතා ඇගයීම් – 2018 සහභාගිත්වය
1718-015 27-11-2018 චිත්‍ර කුසලතා ඇගයීම් – මාතෘකා
1718-016a 31-12-2017 මිත්‍රත්ව පා ගමන – සහභාගීත්වය
1718-016b 31-12-2017 මිත්‍රත්ව පා ගමන – සහභාගීත්වය
1718-017 24-01-2018 ශ්‍රී ලංකා දිනය 2018 – දමාපියන්ගේ රැස්වීම
1718-018 31-12-2017 කියවීම, කවිගායනා, කථික කුසලතා ඇගයීම
1718-019 21-01-2018 චිත්‍ර කුසලතා ඇගයීම – හොඳම චිත්‍ර
1718-020 02-02-2018 ශ්‍රී ලංකා දිනය 2018 – සහභාගිත්වය
1718-021 07-02-2018 ශ්‍රී ලංකා දිනය 2018
1718-022 03-02-2018 පුජ්‍ය බෙල්ලන්විල හිමි
1718-023 10-02-2018 ශ්‍රී ලංකා දිනය 2018
1718-024 17-02-2018 සමුහ චායාරුප 2017-2018
1718-025 19-02-2018 නව අධ්‍යයන වසර – විශේෂාංග
1718-026 19-02-2018 දහම් පාසලේ 17 වන සංවත්සරය
1718-027 21-02-2018 කියවීමේ කුසලතා අගැයීම
1718-028 27-02-2018 සිඟිති අවුරුදු උත්සවය – රැස්වීම
1718-029 28-02-2018 ශ්‍රී ලංකා දිනය 2018 – චායාරුප
1718-030 17-03-2018 අත් අකුරු කුසලතා අගැයීම
1718-031 23-03-2018 17 වන සංවත්සරය – අනුග්‍රාහකයින්
1718-032 23-03-2018 කියවීම, කවිගායනා, කථික කුසලතා අගැයීම – ප්‍රතිපල
1718-033 17-03-2018 අලුත් අවුරුදු උත්සවය 2018 – දෙමාපියන්ට උපදෙස්
1718-034 13-03-2018 අලුත් අවුරුදු නිවාස වෙන්කිරීම
1718-035 01-04-2018 වෙසක් පෙරහැර – දරු දැරියන්ගේ සහභාගිත්වය
1718-035A 29-04-2018 වෙසක් පෙරහැර – දරු දැරියන්ගේ සහභාගිත්වය
1718-036 02-04-2018 17 වන සංවත්සරය කලාපය – දරු දැරියන්ගේ ලිපි
1718-037 07-04-2018 දහම් පාසලේ නිවාඩු – අප්‍රේල් 13
1718-038 18-04-2018 17 වන සංවත්සරය කලාපය
1718-039 27-04-2018 ළමා සිල් පිංකම 2018
1718-039A 07-05-2018 ළමා සිල් පිංකම 2018
1718-040 01-05-2018 වෙසක් කූඩු ප්‍රදර්ශනය
1718-041 02-05-2018 භක්ති ගී පෙර පුහුණුව
1718-042 02-05-2018 වෙසක් උත්සවය – දෙමාපියන්ගේ සහයෝගය
1718-043 21-05-2018 වසර අවසානය සහ නව වසරේ ආරම්භය