දහම් පාසලේ 17 වැනි සංවත්සර උත්සවය – නර්ථන සහ ගායනා සඳහා පුහුණුවීම්, ගීත සහ වාදන

ඩුබායි දහම් පාසලේ 17 වැනි සංවත්සර උත්සවය අප්‍රේල් 20 වැනිදා සිකුරාදා පැවැත්වීමට සුදානම් කර ඇති බව ඉතා සතුටින් දැනුම් දෙමු. උත්සවය පැවැත්වෙන ස්ථානය සහ අනෙකුත් විස්තර පසුව දැනුම් දෙනු ඇත.

උත්සවයේදී දහම් පාසලේ දරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරන විශේෂාංග (අදාළ පන්ති අනුව) පිළිබඳව අවශ්‍ය විස්තර දෙමාපියන් වෙත ළඟදීම දැනුම් දෙනු ඇත.

උත්සවයේදී දරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ගීත සඳහා අවශ්‍ය වචනගායනය සහ වාදනය ලබා ගන්න මෙතනින්. අවශ්‍ය උපදෙස් ද මෙතනින් ලබාගත හැක.

17 වන සංවත්සර උත්සවයේ ගීත, වාදන සහ වචන ලබාගන්න 
1 වසර (ගීතය) වචන ගායනය(Video)
ගායනය(MP3)
වාදනය දැන්වීම
1 වසර (නර්තනය) වචන ගායනය වාදනය දැන්වීම
2 වසර වචන  ගායනය වාදනය දැන්වීම
3 වසර (ගීතය) වචන ගායනය වාදනය දැන්වීම
4 වසර (ගීතය 1) වචන ගායනය වාදනය දැන්වීම
(ගීතය 2) වචන ගායනය වාදනය
5 වසර (ගීතය) වචන ගායනය වාදනය දැන්වීම