දහම් පාසලේ නිවාඩු දිනය – 2019 නොවැම්බර් 29 සිකුරාදා

එක්සත් අරාබි එමීරයේ ජාතික දිනය සහ අනෙකුත් රජයේ නිවාඩු දින සමග යෙදෙන දීර්ඝ සති අන්තය හේතුවෙන් නොවැම්බර් මස 29 වැනිදා, සිකුරාදා දින දහම් පාසලේ නිවාඩු දිනයක් බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු.

2019 දෙසැම්බර් 06 වැනිදා, සිකුරාදා සිට සුපුරුදු ලෙස දහම් පාසල පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.