දහම් පාසලේ නව කාල සටහන

2018 ඔක්තෝබර් 6 වැනිදා සෙනසුරාදා පැවැත්වූ දහම් පාසලේ 12 වැනි මහා සභා රැස්වීමේදී දැනුම් දුන් පරිදි ඩුබායි දහම් පාසල 2018 ඔක්තෝබර් 12 වැනිදා,

සිකුරාදා සිට පහත සඳහන් වේලාවන් අනුව පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු.

උදෑසන වරුව (4 සිට 8 වසර පන්ති): පෙ.ව. 7.55 සිට පෙ.ව. 11.55 දක්වා

සවස් වරුව (1, 2, සහ 3 වසර පන්ති): ප.ව. 12.25 සිට ප.ව. 4.10 දක්වා

පන්ති පැවැත්වීම අමුණා ඇති කාල සටහනට අනුව සිදුකෙරෙන බවද කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු.

නියමිත වේලාවන් අනුව ඔබගේ දරු දැරියන් දහම් පාසලට රැගෙන ඒම සහ රැගෙන යාම සිදුකරන මෙන් ඉතා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමු. .

උදය වරුවේ දරු දැරියන්ගේ පිටත්වීම සහ සවස් වරුවේ දරු දැරියන්ගේ පැමිණීම හේතුවෙන් ඇතිවන තදබදය අවම කිරීමට සවස් වරුවේ පන්ති වලට දරුවන් රැගෙන් ඒමේදී කාල වේලා ඇතිව පැමිණෙන මෙන් ඉතා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

දහම් පාසලේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන වාහන නැවැත්වීමේ ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කිරීමට කාරුණික වන මෙන් මතක්කර සිටිමු.

School-Time-Table