තුන් සූත්‍රය කටපාඩම් දීම 2018

තුන් සූත්‍රය කටපාඩම් දීමේ පළමු, දෙවන සහ තෙවන අදියරයන් ඉතා සාර්ථක ලෙස පසුගිය වසර තුන තුල පවත්වන්නට යෙදුනි. මෙම වසරේ සිට සූත්‍ර තුනම එක් තරඟයක කොටස් ලෙසට 2018 ජනවාරි මස 26 වැනිදා සිකුරාදා පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු යොදා ඇත.

එක් සූත්‍රයක් හෝ එහි කොටසක් වයස් ඛාණ්ඩ අනුව සජ්ජායනා කිරීමෙන් මෙම තරඟයට සහභාගී විය හැක. තරඟයේ ව්‍යුහය සඳහා අයදුම්පත කියවන්න.

ඔබගේ දරුවා මෙම තරඟයට සහභාගි කරවීමට කැමැත්තේ නම් ඒ සඳහා අදාල අයදුම්පත නිසිලෙස සම්පූර්ණ කර පන්තිභාර ගුරුතුමා/ගුරුතුමිය හට 2017 දෙසැම්බර් මස 29 වැනිදා, සිකුරාදා සවස 6:00 ට පෙර ලැබෙන්නට සලස්වන මෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

පසුගිය තරඟ වලට සහභාගී වී සම්පූර්ණ සූත්‍ර කටපාඩම් දී කුසලාන ලබා ගත් දරුවන්ට ද මෙම තරඟයට සහභාගී විය හැකි නමුත් කුසලාන නැවත නොදෙන බවත් සහභාගී වීම සඳහා සහතික පත්‍රයක් ලබාදෙන බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න.

මෙම තරඟයට උපකාරීවන ශ්‍රවනයට සහ කියවීමට නිර්දේශිත මූලද්‍රව්‍ය දහම්පාසල් වෙබ් අඩවියට www.dhahampasala.org පිවිසීමෙන් ලබාගත හැක. ඔබ සැම දරුවන් සමග මෙම සූත්‍රයන්ට සවන්දීම, නිවසේදී සජ්ජායනා කිරීම දිනපතා සිදුකරනු ඇතැයි අපගේ බලාපොරොත්තුවයි.

 Downloads

 මහා මංගල සූත්‍රය: ශ්‍රවනයටකියවීමට, අයදුම්පත්‍රය, තේරුම

 කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය: ශ්‍රවනයටකියවීමට, අයදුම්පත්‍රය, තේරුම

 රතන සූත්‍රය: ශ්‍රවනයටකියවීමට, අයදුම්පත්‍රය, තේරුම