තුන් සුත්‍රය කට පාඩම් දීම 2018

තුන් සුත්‍රය කටපාඩම් දීම 2018 ජනවාරි මස 26 වැනිදා පවත්වන්නට යෙදුනු අතර, ඉතා හොඳින් පිරිත් සජ්ජායනා කල දරුවන්ගේ නම් ළඟදීම මෙම වෙබ් අඩවියෙන් බැලීමට හැකි වන බවද කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු.