ඩුබායි දහම් පාසලේ 2020-2021 අධ්‍යයන වසර සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම

දහම් පාසලේ 2020-2021 අධ්‍යයන වසර සඳහා සිසුන් බඳවාගැනීම, කොවිඩ්-19 වසංගත තත්වය මත on-line ක්‍රමයට සිදුකෙරෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
ඔබගේ දරුවා දහම් පාසලට ඇතුලත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අයදුම් පත්‍රය සහ විස්තර මෙතැනින් ලබාගන්න.

අයදුම් පත්‍ර භාරගැනීමේ අවසාන දිනය 2020 සැප්තැම්බර් 15 වැනිදා බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

සුදුසුකම්:  

1 වසර සඳහා දරුවන් ඇතුලත් කිරීම: 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට වයස අවුරුදු 6 සම්පුර්ණ කරන, එක්සත් අරාබි එමීරයේ ජීවත්වන දරුවන් හට 2020-2021 අධ්‍යයන වසරට ඇතුලත් වීමට සුදුසුකම් ලබනු ඇත. මේ සඳහා අවශ්‍ය ලේඛන සහ වැඩි විස්තර, කොන්දේසි මාලාව සහ අයදුම් පත කියවීමෙන් ලබාගත හැක.

2 වසර සහ 3 වසර පන්ති සඳහා දරුවන් ඇතුළත් කිරීමක් සිදු නොකෙරෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. 

4 වසර සිට 8 වසර පන්ති සඳහා දරුවන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා සිංහල, බුද්ධාගම සහ අපේ උරුමය විෂයයන් ආශ්‍රීතව සරල ලිඛිත සහ වාචික පරීක්ෂණයක් Zoom තාක්‍ෂණය ඔස්සේ පවත්වනු ලබන අතර එයින් ලබාගන්නා ප්‍රතිඵල අනුව දහම් පාසලේ සංවිධායක කමිටුවේ අනුමැතිය මත දරුවන් සුදුසු පන්තිවලට අනුගත කරනු ලැබේ. එම දරු දැරියන්ගේ වයස 2020 දෙසැම්බර් මස 31 වැනිදාට අවුරුදු නමය  (9) සම්පුර්ණ වී තිබිය යුතුය. පරීක්ෂණය පැවැත්වෙන දිනය අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් හෝ සංවිධායක කමිටුව විසින් දැනුම් දෙනු ඇත.  

අයදුම්පත් භාරදීම:

දහම් පාසලට දරුවෙකු ඇතුල් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන සියලුම දෙමාපියන් පහත පියවර අනුගමනය කළ යුතුය:

පියවර 1: දහම් පාසල වෙබ් අඩවියේ (http://dhahampasala.org/) ඇති 2020-2021 අධ්‍යයන වසර සඳහා නවක සිසු සිසුවියන් ඇතුලත්කිරීම සඳහා අදාළ අයදුම්පත, කොන්දේසි මාලාව, විශේෂ කොන්දේසි මාලාව සහ ඇමුණුම 1 හොඳින් කියවීම සහ අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන සකසා ගැනීම.

පියවර 2: එම වෙබ් අඩවියේ ඇති on-line අයදුම් පත නිසියාකාරව සම්පූර්ණ කර අයදුම් පතේ සඳහන් ලේඛන සමග දරුවාගේ ඡායාරුපයක්, මව, පිය හෝ භාරකරුවන්ගේ ඡායාරුප සමග 2020 සැප්තැම්බර් 15 වැනි දිනට රාත්‍රී 12:00 ට පෙර උඩුගත (upload) කිරීම. 

පියවර 3: 2020 සැප්තැම්බර් මස 18, 19, 25 සහ 26 දිනයන්හීදී සංවිධායක මණ්ඩලය සහ දහම් පාසලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන සියලුම දෙමාපියන් සමග, Zoom තාක්‍ෂණය ඔස්සේ පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවට, නියම කල වෙලාවට සහභාගී වීම. මෙදින දරුවාගේ ලියාපදිංචි අංකය ලබාදෙන අතර, ශිෂ්‍ය වාර්තා පොත සහ අනෙක් අවශ්‍ය පොත් පිළිබද වැඩි විස්තරද දහම්පාසල් අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය කරුණුද සාකච්ඡා කෙරෙනු ඇත.  

සැ.යු. නියමිත දිනට පසුව එවන අයදුම් පත් භාර නොගන්නා බව අවධාරණය කරමු. 

වැඩි විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා ලියන්න: email: dahampasaladubai@gmail.com