චිත්‍ර තරඟය 2018 – හොඳම චිත්‍ර බලන්න

2018 ජනාවාරි මස 6 වැනි දින පැවැත්වූ ඩුබායි දහම් පාසලේ ළමා චිත්‍ර තරඟයේදී;


අඳින ලද හොඳම චිත්‍ර බලන්න

6-8A           6-8B           6-8C           6-8D

8-10A         8-10B         8-10C

10-12A       10-12B       10-12C

12-14A       12-14B

14-16

දරුවන් චිත්‍ර අඳින අවස්ථාවේදී ගත් චායරුප බලන්න:

හොඳම චිත්‍ර අඳින ලද දරුවන්ට සහ චිත්‍ර තරඟයට සහභාගී වූ දරුවන් හට අපගේ සුභ පැතුම්!