කථික, කවි සහ කියවීමේ තරඟ

කථික, කවි සහ කියවීමේ තරඟ සඳහා අයදුම් පත් භාර ගැනීම අවසන් වී ඇත.

තරඟ පැවැත්වෙන දින පහත සඳහන් කර ඇත. තරඟ සඳහා අයදුම් කර ඇති දරුවන් ඒ සඳහා සුදානම් කර නියම්ත දින වලදී තරඟ සඳහා ඉදිරිපත් කරන්න.

  • පෙබරවාරි 23 සිකුරාදා: කියවීමේ තරඟය – පළමු අදියර
  • මාර්තු 23 සිකුරාදා: කියවීමේ තරඟය – දෙවැනි අදියර: වැඩිම පොත් කියවා ඇති දරුවන් සඳහා – පාසල් කාල සීමාව තුල
  • මාර්තු 09 සිකුරාදා: කථික තරඟය. පාසල් කාල සීමාව තුල
  • මාර්තු 16 සිකුරාදා: කවි ගායනා තරඟය. පාසල් කාල සීමාව තුල
  • මාර්තු 23 සිකුරාදා: අත් අකුරු තරඟය. පාසල් කාල සීමාව තුල

කථික තරඟය පිලිබඳ වැදගත් සටහනක්:

කථික තරඟය 2018 – මාතෘකා

දහම් පාසලේ අධ්‍යාපනය ලබන දරු දැරියන්ගේ කථන කුසලතාවය වැඩි දියුණු කිරීම පිණිස සංවිධානය කරනු ලබන කථික තරඟය මාර්තු මස 9 වැනිදා, සිකුරාදා දහම් පාසල් කාල සීමාව තුල පවත්වන බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු.  

කථික තරඟයට සහභාගී වන දරු දැරියන්, අධ්‍යාපනය ලබන වසරට අදාළ, සපයා ඇති මාතෘකා අතරින් තමන් හට කැමති එක් මාතෘකාවක් මත තම කථනය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීමට සංවිධායක කමිටුව තීරණය කර ඇති බවද කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු.

අදාළ වසර සඳහා ලබා දී ඇති මාතෘකා ලේඛනය ඔබගේ දැනගැනීම සඳහා මේ සමග අමුණා ඇත.

Oratory Contest 2018 - Topics