කථික, කවි සහ කියවීමේ තරඟ වල ප්‍රතිපල – පොත් කියවීම සහ 8 වසර කියවීම ඇතුළුව

දහම් පාසලේ දරුවන්ගේ සිංහල භාෂාව නිවැරදිව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව, කියවීමේ හා ලිවීමේ හැකියාව, කථන සහ පදය ගායනා කිරීමේ හැකියාව ආදී කුසලතාවයන් වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ඩුබායි දහම් පාසල විසින් 2017-2018 අධ්‍යයන වසරේ සිට ආරම්භ කල විශේෂ තරඟ මාලාවට සහභාගී වූ දරු දැරියන් තමන්ගේ එම කුසලතාවයන් ඉතාමත් විශිෂ්ට ලෙස ප්‍රදර්ශනය කල බව ඉතාමත් සතුටින් දැනුම් දෙමු. එම තරඟ වල ප්‍රතිපල බලන්න මෙතනින්;