ඔබගේ දරුවන් දහම් පාසලට පැමිණෙන විට සීතලට අඳින ඇඳුම් ඇඳීම අවශ්‍ය වනු ඇත.

දැන් සීතල කාලය ලඟාවෙමින් පවතින නිසා ඔබගේ දරුවන් දහම් පාසලට පැමිණෙන විට සීතලට අඳින ඇඳුම් ඇඳීම අවශ්‍ය වනු ඇත.

එම ඇඳුම් ඇඳීමට අවශ්‍ය දරුවන් හට කරුණාකර සුදු පැහැති ඇඳුම් අන්දවා දහම් පාසලට එවන මෙන් ඉතා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමු.