ඉදිරි වැඩසටහන් Future Events

2018 අධ්‍යයන වසරේ යෝජිත විශේෂ වැඩ සටහන්
අංකය වැඩසටහන දිනය
01 කියවීමේ තරඟය 2018 පෙබ. 23
02 කණ්ඩායම් චායාරුප ගැනීම. පාසල් කාල සීමාව තුල 2018 මාර්තු 02
03 කථික තරඟය. පාසල් කාල සීමාව තුල 2018 මාර්තු 09
04 කවි ගායනා තරඟය. පාසල් කාල සීමාව තුල 2018 මාර්තු 16
05 අත් අකුරු තරඟය. පාසල් කාල සීමාව තුල 2018 මාර්තු 23
06 කියවීමේ තරඟය – දෙවැනි අදියර 2018 මාර්තු 23
08 අලුත් අවුරුදු උත්සවය – ලතීඵා ක්‍රීඩාන්ගනයෙදී 2018 අප්‍රේල් 6
09 දහම් පාසලේ නිවාඩු දිනයකි – අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් 2018 අප්‍රේල් 13
10 දහම් පාසලේ 17 වැනි සංවත්සර උත්සවය. උත්සවය පිලිබඳ වැඩි විස්තර පසුව දැනුම් දෙනු ඇත 2018 අප්‍රේල් 20
11 වෙසක් උත්සවය – ලතීඵා ක්‍රීඩාන්ගනයෙදී 2018 මැයි 4
12 ළමා සිල් පිංකම – දහම් පාසල් ශාලාවේදී 2018 මැයි 11
13 මෙම අධ්‍යයන වසරේ අවසාන දිනය ( ජුනි 1 සිට සැප්තැම්බර් 7 වැනිදා දක්වා දහම් පාසල වසා තබනු ඇත. දහම් පාසල නැවත ආරම්භ වන්නේ සැප්තැම්බර් 14 සිකුරාදා) 2018 මැයි 25