ඉදිරි වැඩසටහන් Future Events

2017 – 2018 අධ්‍යයන වසරේ යෝජිත විශේෂ වැඩ සටහන්
අංකය වැඩසටහන දිනය
01 2017 – 2018 අධ්‍යයන වර්ෂය ආරම්භය 08-09-2017
02 නව වසරට සිසුන් බඳවා ගැනීම 2017 සැප්තැම්බර් 8 , 15 සහ 22
03 ඇගයීමේ පරීක්ෂණ සියලුම  පන්ති සඳහා 22-09-2017
04 නව අධ්‍යයන වසරේ 1 වසර පන්තිය ආරම්භය 29-09-2017
05 ගුරු දෙගුරු රැස්වීම (Annual General Meeting) 30-09-2017 සෙනසුරාදා
06 වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම 11-11-2017
07 ගුරු දෙමාපිය හමුව – (Open house) 03-01-2018
08 ළමා චිත්‍ර තරඟය 06-01-2018 සෙනසුරාදා
09 පිරිත් කටපාඩම් දීමේ තරඟය 26-01-2018
10 නිදහස් උත්සවය 09-02-2018
11 අත් අකුරු තරගය 23-03-2018
12 සිගිති අලුත් අවරුදු උළෙල 06-04-2018
13 දහම් පාසල 17 වන සංවත්සර උත්සවය 20-04-2018
14 වෙසක් උත්සවය 04-05-2018
15 වෙසක් සීල සමාදන්වීමේ පිංකම – සිසුන් සඳහා 11-05-2018
16 දහම් පාසල නිවාඩු දීම 25-05-2018 (අවසාන දිනය)