ඉදිරි වැඩසටහන් Future Events

2018-2019 අධ්‍යයන වසරේ යෝජිත විශේෂ වැඩ සටහන්
අංකය වැඩසටහන දිනය
01  2018 – 2019  අධ්‍යයන වර්ෂය ආරම්භය 2018 සැප් 14
02 2017-2018 වසරේ පුනරීක්ෂණ පන්ති 2018 සැප් 14 සහ 21
03 නව වසරට සිසුන් බඳවා  ගැනීම 2018 සැප් 14, 21 සහ 28
04 ඇගයීමේ පරීක්ෂණ සියලුම  පන්ති සඳහා 2018 සැප් 28
05 ගුරු දෙගුරු රැස්වීම (Annual General Meeting) 2018 සැප් 29  සෙනසුරාදා
06 නව අධ්‍යයන වසරේ 1 වසර පන්තිය ආරම්භය 2018 ඔක් 05
07 ගුරු දෙමාපිය හමුව – (Open house) 2018 නොවැ 02
08 ළමා චිත්‍ර කුසලතා ඇගයීම 2018 නොවැ 3 සෙනසුරාදා
09 පිරිත් කටපාඩම් දීමේ දස්කම් ඉදිරිපත් කිරීම 2018 නොවැ 16 සහ 23
10 කථික කුසලතා ඇගයීම 2018 දෙසැ 14 සහ 21
11 සමුහ චායාරුප ලබාගැනීම 2019 ජන 11
12 කවි ගායනා කුසලතා ඇගයීම 2019 ජන 18 සහ 25
13 නිදහස් උත්සවය 2019 පෙබ 08
14 කියවීම දස්කම් ඇගයීම 2019 පෙබ 15 සහ 22
15 පොත් කියවීම දස්කම් ඇගයීම 2019 මාර්තු 01 සහ 08
16 අත් අකුරු කුසලතා ඇගයීම 2019 මාර්තු 22
17 සිඟිති අලුත් අවරුදු උළෙල 2019 අප්‍රේල් 05
18 දහම් පාසල 18 වන සංවත්සර උත්සවය 2019 අප්‍රේල් 19
19 වෙසක් උත්සවය 2019 මැයි 03
20 වෙසක් සීල සමාදන්වීමේ පිංකම – සිසුන් සඳහා 2019 මැයි 10
21 දහම් පාසල නිවාඩු දීම 2019 මැයි 31 (අවසාන දිනය)