අලුත් අවුරුදු මංගල්‍යය – චායාරූප

අප්‍රේල් 6 වැනිදා ලතිඵා ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වූ සිඟිති අලුත් අවුරුදු මංගල්‍යයේ චායාරූප බලන්න මෙතනින්