අප දහම් පාසලේ 2018-2019 අධ්‍යයන වසරේ සමුහ චායාරුප බලන්න මෙතනින්.

2018-19-cover-photo