• මෙම අධ්‍යයන වසරේ ඉදිරි සති කිහිපය තුල දහම් පාසලේ පැවැත්වෙන වැඩ සටහන් ඔබ සැමගේ දැනගැනීම පිණිස පහත සඳහන් කරමු. 2018 අධ්‍යයන වසරේ යෝජිත විශේෂ වැඩ සටහන් අංකය වැඩසටහන දිනය 01 කියවීමේ තරඟය 2018 පෙබ. 23 02 කණ්ඩායම් චායාරුප ගැනීම. පාසල් කාල සීමාව තුල 2018 මාර්තු 02 03 කථික ... [read more]
  • “Sri Lanka Day 2018” ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජෙනරාල් කාර්යාලය, ඩුබායි දහම් පාසැල සහ ශ්‍රී ලාංකීය සංවිධාන සහ ප්‍රජාව සමග සංවිධානය කර, පෙබරවාරි 9 වැනිදා, සිකුරාදා ඩුබායි හි සබිල් උද්‍යානයෙහි ඉතා උත්කර්ශවත් ලෙස පැවැත් වූ "ශ්‍රී ලංකා දිනය - 2018" ඉතාමත සාර්ථක වූ උත්සවයක් බව ඉතා සතුටින් සඳහන් කරමු. ... [read more]