• 2019 අප්‍රේල් මස 19 වැනි දින පැවැත්වූ ඩුබායි දහම් පාසලේ 18 වැනි සංවත්සරය සැමරීමේ උත්සවයේදී නිකුත් කල දහම් පාසලේ 18 වැනි සංවත්සර සමරු කලාපය ලබා ගන්න මෙතැනින් ... [read more]
  • ඩුබායි දහම් පාසලේ 2018-2019 අධ්‍යයන වසරේ අවසාන පාසල් දිනය මැයි මස 03 වැනිදා වන අද දින වන අතර මැයි මස 10 වැනිදා, සිකුරාදා දින සිට සැප්තැම්බර් 6 වැනිදා, සිකුරාදා දින දක්වා  (දින දෙකද ඇතුළුව) දහම් පාසලේ වර්ෂ අවසාන නිවාඩු කාලය ලෙස ප්‍රකාශ කිරීමට දහම් පාසලේ සංවිධායක කමිටුව තීරණය කල බව ඉතා කරුණාවෙන් ... [read more]
  • සිකුරාදා දිනයන්හි දහම් පාසලට පැමිණෙන ඔබ කිසිදු අවස්ථාවක ඔබගේ වාහනනය කොන්සල් ජනරාල් කාර්‍යාලය පසුපස පිහිටා ඇති පල්ලියට අයත් රථගාලේ නැවත්වීමට කටයුතු නොකරන ලෙස ඉතා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු. එම රථගාල පල්ලියට පැමිණෙන බැතිමතුන්ට වෙන්කොට ඇති බව ඔබ සැම දන්නා කරුණකි. එම රථගාලේ පිටස්තර වාහන නැවත්වීම සම්බන්ධයෙ... [read more]