• ඩුබායි දහම් පාසැල විසින් සංවිධානය කරන ඩුබායිහි වෙසක් උත්සවය මෙවරත් මැයි මස 6 වැනිදා සිකුරාදා ලතිඵා ක්‍රීඩාන්ගනයෙදී පැවැත්වේ. ... [read more]
  • 2016 වසරේ වෙසක් උත්සවයේ දරුවන් ගේ සහභාගිත්වයෙන් පවත්වන පෙරහැරට මෙම දේශයේ ජීවත් වන ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් හට සහභාගී වීමට අවස්ථාව සලසා ඇත. ... [read more]
  • අප දහම් පාසලේ 2016 වසරේ පැවැත්වූ ළමා චිත්‍ර තරඟයේ හොඳම චිත්‍ර අඳින ලද දරු දැරියන්ගේ නම් බලන්න මෙතනින් හොඳම චිත්‍ර බලන්න මෙතනින් දරු දැරියන් චිත්‍ර අඳින අවස්තාවීදී ගත චායාරුප බලන්න මෙතනින් පසුගිය වසර වල පැවැත්වූ තරඟ වලදී අපගේ දරුවන් විසින් අඳින ලද හොඳම චිත්‍ර බලන්න මෙතැනින්... 200... [read more]