• සිකුරාදා දිනයන්හි දහම් පාසලට පැමිණෙන ඔබ කිසිදු අවස්ථාවක ඔබගේ වාහනනය කොන්සල් ජනරාල් කාර්‍යාලය පසුපස පිහිටා ඇති පල්ලියට අයත් රථගාලේ නැවත්වීමට කටයුතු නොකරන ලෙස ඉතා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු. එම රථගාල පල්ලියට පැමිණෙන බැතිමතුන්ට වෙන්කොට ඇති බව ඔබ සැම දන්නා කරුණකි. එම රථගාලේ පිටස්තර වාහන නැවත්වීම සම්බන්ධයෙ... [read more]
  • 2018 ඔක්තෝබර් 6 වැනිදා සෙනසුරාදා පැවැත්වූ දහම් පාසලේ 12 වැනි මහා සභා රැස්වීමේදී දැනුම් දුන් පරිදි ඩුබායි දහම් පාසල 2018 ඔක්තෝබර් 12 වැනිදා, ... [read more]