• 2019 අප්‍රේල් මස 19 වැනි දින පැවැත්වූ ඩුබායි දහම් පාසලේ 18 වැනි සංවත්සරය සැමරීමේ උත්සවයේදී නිකුත් කල දහම් පාසලේ 18 වැනි සංවත්සර සමරු කලාපය ලබා ගන්න මෙතැනින් ... [read more]
  • ඩුබායි දහම් පාසලේ 2018-2019 අධ්‍යයන වසරේ අවසාන පාසල් දිනය මැයි මස 03 වැනිදා වන අද දින වන අතර මැයි මස 10 වැනිදා, සිකුරාදා දින සිට සැප්තැම්බර් 6 වැනිදා, සිකුරාදා දින දක්වා  (දින දෙකද ඇතුළුව) දහම් පාසලේ වර්ෂ අවසාන නිවාඩු කාලය ලෙස ප්‍රකාශ කිරීමට දහම් පාසලේ සංවිධායක කමිටුව තීරණය කල බව ඉතා කරුණාවෙන් ... [read more]